Kontakt

Kontakt

Korespondecja: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 43/49/163
tel +48 533 344 220
piotr . lubanski @ demok . pl
www.fundacja.demok.pl

Fundacja Demokracji Bezpośredniej
KRS: 0000 400 498,
REGON: 145891104,
numer konta: 65 1950 0001 2006 6846 2271 0002STATUT FUNDACJI

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Demokracji Bezpośredniej”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Piotra Krupę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133/43, w dniu 5 stycznia 2011 r. , działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 5.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może posługiwać się także skrótem swojej nazwy tj. „FDB”.
4. Fundacja może także posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym lub słowno-graficznym, jak również używać pieczęci z nazwą i siedzibą Fundacji.
5. Fundacja może także ustanawiać odznaki i tytuły honorowe, przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami dla osób fizycznych i prawnych, zasłużonych dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 6.

Celami Fundacji są:
a. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w tym działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej,
b. kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, funkcjonującego z poszanowaniem wszystkich obywateli bez względu na status społeczny i materialny oraz pochodzenie społeczne i narodowe
c. poprawa standardów działalności politycznej, demokracji i sprawowania władzy,
d. podnoszenie świadomości politycznej, społecznej i ekonomicznej społeczeństwa.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie internetowego portalu informacyjnego,
b. organizowanie, oraz współfinansowanie referendów i konkursów
c. organizowanie i współfinansowanie odczytów, konferencji, szkoleń, pokazów, wystaw, projekcji, audycji, widowisk, happenening-ów, imprez publicznych
d. ustanawianie stypendiów i przyznawanie nagród dla osób / instytucji prowadzących wzorcową działalność społeczną, polityczną i inną „pro publico bono”
e. prowadzenie i/lub finansowanie badań w dziedzinach naukowych i społecznych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych i edukacyjnych
f. wspieranie medialne i finansowe projektów objętych patronatem fundacji
g. wspieranie działań służących upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego, jak również korupcji
h. promowanie postawy obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
i. wspieranie (medialnie, organizacyjnie, finansowo lub rzeczowo) innych organizacji i instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji,
j. organizowanie i współfinansowanie kampanii informacyjnych na rzecz demokratyzacji życia społecznego i politycznego,
k. działalność wydawniczą

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych i instytucji, jeśli jest ona zbieżna z celami Fundacji.

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, które w szczególności pochodzić mogą z:
a. funduszu założycielskiego i wpłat Fundatora
b. darowizn, spadków, zapisów;
c. dotacji i subwencji oraz grantów;
d. dochodów z aktywów;
e. dochodów ze zbiórek, loterii i imprez publicznych;
f. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych, depozytów bankowych i odsetek, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
g. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
3. Gospodarka finansowa i księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub ofiarodawców.
2. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11.

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji.
2. Członków Rady Fundacji i członków Zarządu Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji członka Rady lub członka Zarządu Fundacji przez więcej niż jedną kadencję.
3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.
4. Z wyjątkiem uregulowań wyraźnie wskazanych w statucie, uchwały i decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały i decyzje organów Fundacji mogą być powzięte jedynie w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
5. Uchwały organów Fundacji mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, o ile żaden z członków danego organu nie zgłosi sprzeciwu co do przedmiotu uchwały lub takiego trybu podejmowania uchwał.

§ 12.

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, jak również kontrolnych Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do dziewięciu członków. Kadencja Rady trwa trzy lata.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
4. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 13.

1. Członków Rady pierwszej kadencji oraz Przewodniczącego Rady pierwszej kadencji powołuje Fundator. Członków Rady następnych kadencji powołuje uchwałą Rada. Uchwała Rady w przedmiocie powołania członka tego organu zapada bezwzględną większością głosów, w drodze głosowania tajnego.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a. upływu kadencji
b. śmierci członka Rady
c. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady w drodze pisemnego oświadczenia
– z dniem złożenia oświadczenia na ręce Przewodniczącego Rady
d. podjęcia uchwały Rady Fundacji o odwołaniu w przypadku:
- trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
- nie pełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż sześć miesięcy lub nie uczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady w danym roku kalendarzowym;
- naruszenia postanowień statutu Fundacji;
- naruszenia dobrego imienia Fundacji.
3. W przypadku określonym w pkt 2d niniejszego paragrafu uchwała zostaje podjęta bezwzględną większością głosów, w wyniku głosowania tajnego. Nad podjęciem uchwały nie głosuje ten członek Rady, którego dana uchwała dotyczy.

§ 14.

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady w terminie 7 dni złożenia wniosku (przy czym posiedzenie powinno odbyć się w najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku), posiedzenie może zwołać Fundator.
3. Każdy członek Rady ma jeden głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Podjęcie uchwały w sprawach powołania i odwołania członka Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów. Uchwała zapada po przeprowadzeniu głosowania tajnego.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 15.

Do zadań Rady należy:
a) nadzór nad działalnością Fundacji;
b) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
c) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1;
e) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia członków Zarządu oraz w sprawie ustalenia warunków ich wynagrodzenia;
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, ocena pracy Zarządu, udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
g) opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji,
h) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
i) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
j) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

§ 16.

Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 17.

1. Zarząd Fundacji liczy od dwóch do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

§ 18.

1. Członków Zarządu pierwszej kadencji oraz Prezesa Zarządu pierwszej kadencji powołuje i odwołuje Fundator.
2. Członków Zarządu następnych kadencji, w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje (jak również odwołuje) uchwałą Rada. Uchwała Rady w tym przedmiocie zapada bezwzględną większością głosów, po przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
a. upływu kadencji
b. śmierci członka Zarządu
c. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia, z dniem przekazania oświadczenia na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
d. odwołania przez Radę Fundacji, w szczególności w przypadku:
- trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
- nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześciu miesięcy w danym roku kalendarzowym;
- naruszenia postanowień statutu Fundacji;
- naruszenia dobrego imienia Fundacji.

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie wieloletnich, jak również rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności oraz z działalności Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
g) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji;
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, określając termin i porządek obrad.
4. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. W razie równej liczby głosów w trakcie głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zarząd może także powoływać konsultantów do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, może również zlecać konsultantom wykonanie odpowiednich opracowań.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego Regulamin.

§ 20.

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację poprzez nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej.
2. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

§ 21.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
2. W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady.

§ 22.

1. Do wykonywania czynności wykonawczo-zarządzających, koniecznych w wykonaniu uchwał Zarządu, może być powoływany Dyrektor Fundacji. Dyrektor Fundacji kieruje biurem Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. W miarę potrzeb Zarząd może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes Zarządu, po uzyskaniu akceptacji Zarządu. Dyrektor oraz jego Zastępcy mogą wykonywać swoje funkcje na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnej.
5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

§ 23.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
2. W przypadku, gdy Fundator nie może trwale sprawować swoich funkcji (tj. w razie jego śmierci, długotrwałej choroby lub nieobecności w Polsce trwającej dłużej niż sześć miesięcy), zmian w statucie może dokonać Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Uchwały obu organów w tym przedmiocie zapadają jednomyślnie.
3. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.
4. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a w przypadku, gdy Fundator nie może trwale sprawować swoich funkcji (zgodnie z treścią ustępu 1 niniejszego paragrafu) decyzję podejmuje Rada Fundacji. Uchwała Rady w tym przedmiocie zapada jednomyślnie.

§ 24.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji. Uchwała w tym przedmiocie zapada bezwzględną większością głosów.

§ 25.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, który powołuje i odwołuje likwidatorów Fundacji.
3. W przypadku, gdy Fundator nie może trwale sprawować swoich funkcji (tj. w razie jego śmierci, długotrwałej choroby lub nieobecności w Polsce trwającej dłużej niż sześć miesięcy), decyzję w sprawie likwidacji oraz w sprawie powoływania i odwoływania likwidatorów podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Uchwały obu organów w tym przedmiocie zapadają jednomyślnie.

§ 26.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.